Hệ Thống Đếm Thời Gian

Mẫu Xóa Bài

Nhân viên có thể sử dụng hộp sau để tạo post xóa nhanh, chỉ cần điền lý do xóa bài và lệnh đồng hồ lấy ở dưới thay thế vào vùng chỉ định sau đó bấm Khởi tạo để hộp hiển thị hệ thống cho sao chép.

Hệ Thống Tạo Lệnh Đồng Hồ1


TẠO BỞI AELANNA
Hệ thống gốc đặt tại http://aelanna.com/Tools/deletion-time.html

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License