home:_template

%%form_raw{header}%%

%%form_raw{content}%%

=========
[[form]]
fields:
  header:
    label: Header
    type: wiki
    height: 6
  content:
    label: Content
    type: wiki
    height: 12
[[/form]]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License