Điều Lệ Trang

HIỆN VẪN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Mục đích của Điều Lệ

Hội Đồng O5 tồn tại nhằm phục vụ ba mục đích chính cho nhân viên wiki. Chúng gồm:

  1. Kỷ Luật Trang: Cảnh báo, chặn tạm thời, chặn vĩnh viễn
  2. Quản Lý Trang: Xóa bài và các dự án
  3. Thảo luận Quy Định: Các luật lệ mới và thăng tiến chức vụ

Điều lệ liệt kê sau đây nhằm quy định hướng đi cho ba nhiệm vụ trọng tâm trên.

Xem xét Điều Lệ

Thông thường, mỗi năm, điều lệ sẽ được đem đi xem xét và kiểm tra nhằm đảm bảo rằng các nội dung, tài liệu trên trang còn hữu ích. Vào thời điểm này, nếu như ý kiến số đông các nhân viên chấp thuận (được quyết định bởi định nghĩa áp đảo liên quan đến điều lệ tại thời điểm đó), điều lệ sẽ được thay đổi và điều chỉnh sao cho phù hợp với ý kiến nhân viên cũng như văn hóa trang này.

Quy trình này được bắt đầu bởi quản trị viên vào đầu vào tháng 3 mỗi năm (dù vậy có thể được bắt đầu muộn hơn 3 tháng nếu như Hội Đồng O5 đang thực hiện và bàn luận vấn đề khác quan trọng hơn), và sẽ tiếp tục trong vòng 6 tháng tới nếu toàn bộ nhân viên đều đồng ý và không có ý kiến nào đối với điều lệ.

Các mục đơn lẻ của điều lệ sẽ được chọn để xem xét. Mục mới cũng có thể được thêm vào điều lệ, nhưng chúng cần thảo luận kỹ lưỡng từ trước, mục tiêu là sửa hơn tạo mới.

Khi thảo luận đã hoàn thành, một quản trị viên chỉ định sẽ tiến hành cập nhật điều lệ theo kết quả quy trình.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License