Cơ Cấu Nhân Viên

Cơ cấu nhân viên trên wiki được tổ chức theo "chuyên môn." Một Chuyên Môn bao gồm các nhân sự có thế mạnh hoặc có kinh nghiệm trong các nhiệm vụ cụ thể, bao gồm cả trong và ngoài wiki. Ví dụ, chuyên môn Ngoại Giao bao gồm các nhân viên có kết nối tốt với các chi nhánh và các trang chị em của Tổ Chức SCP - Chi Nhánh Việt Nam.

Mỗi chuyên môn đều có tối thiểu một quản trị viên, họ được gọi là quản trị chuyên môn. Quản trị chuyên môn là những quản trị viên có phân chia chuyên môn bao gồm mảng công việc đang xét. Quản trị chuyên môn có trách nhiệm đôn đốc thành viên thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Hội Đồng Quản Trị có thể bãi bỏ nhiệm vụ nói trên của một Quản Trị Chuyên Môn nếu như Chuyên Môn do Quản Trị Viên ấy quản lý không làm việc hiệu quả. Tuy vậy, việc xóa bỏ Chuyên Môn thường là do tự nguyện vì vấn đề đời sống, hay do bản thân quản trị viên đó có quá nhiều công việc tại wiki. Quản Trị Chuyên Môn bị xóa bỏ Chuyên Môn vẫn có thể xin lại Chuyên Môn đó hoặc Chuyên Môn khác trong tương lai.

Thành viên của các chuyên môn khác nhau sẽ có đặc quyền khác nhau. Đặc quyền sẽ được lựa chọn bởi Quản Trị Viên Chuyên Môn. Đặc quyền sẽ được chỉnh sửa khi:

  • Nhóm chuyên môn cần đặc quyền mới,
  • Nhóm chuyên môn đã lợi dụng đặc quyền nào đó để chuộc lợi, hoặc
  • Một vấn đề mới xuất hiện cần giải quyết và Quản Trị Viên cho rằng nhóm chuyên môn nào phù hợp để giải quyết vấn đề đó nhất.

Cơ cấu nhân viên do chúng tôi thành lập được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu của wiki, phù hợp với bối cảnh nhân lực và nhằm xóa bỏ chức vụ mặc định của Wikidot.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License