[EN] Hệ Thống Đếm Thời Gian 2.0

Hệ Thống Đếm Thời Gian Này Là Gì?

Đây là hệ thống đếm thời gian 2.0 được dùng bởi SCP Wiki và SCP Internationals. Tuy hữu dụng nhưng đặc tính của nó chỉ có thể kiểm tra bài của SCP Wiki. Bạn vẫn có thể trích xuất lệnh mã đồng hồ từ hệ thống này tuy có phần bất tiện. Về bài bị xóa chọn mục Generic, về chặn người dùng chọn mục Ban.

Cảm ơn DrMagnusDrMagnus đã tạo hệ thống này.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License